VIN KIM SÁT NHÂN DÂN TNH BC NINH 20 NĂM TÁI LP (1997-2017) 

- PHN I: LÃNH ĐO ĐNG, NHÀ NƯỚC VIN KSND TI CAO, TNH BC NINH THĂM VÀ LÀM VIC VI VIN KSND TNH BẮC NINH

- PHẦN II: NHNG THÀNH TÍCH THI ĐUA XUT SC CA NGÀNH KIM SÁT BC NINH TỪ NĂM 1997- 2016

- PHN III: VIN KSND TNH BC NINH NHNG NGÀY ĐU TÁI LP

- PHN IV: HOT ĐNG NGHIP V CA VIN KSND TNH BC NINH

- PHN V: HOT ĐNG NGHIP V CA VIN KSND CP HUYỆN

- PHN VI: HOT ĐNG HP TÁC QUC T; ĐÀO TO BI DƯỠNG CÁN BNG DNG CNTT NGHIP V CA VIN KIM SÁT NHÂN DÂN CP HUYN

- PHN VII: HOT ĐNG ĐNG, ĐOÀN TH

- PHN VIII: HÌNH NH V CÁC HOT ĐNG VĂN HÓA, TH THAO

KỶ YẾU 50 NĂM VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH (1960-2010) 

PHẦN MỞ ĐẦU, trang 1 đến 12

 PHẦN THỨ NHẤT: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH QUA CÁC THỜI KỲ (1960-2010) trang 13 đến trang 55

        + Sơ đồ tổ chức

        + Quá trình phát triển

        + Các đồng chí viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ

PHẦN THỨ HAI: HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ, HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THỂ THAO trang 56 đến trang 69

PHẦN THỨ BA: QUAN HỆ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC trang 70 đến trang 79

PHẦN THỨ TƯ: THÀNH TÍCH CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC trang 80 đến trang 96  • Tin đọc nhiều