Văn bản pháp luật

Văn bản mới

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
31/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo Chính phủ
01/2019/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ LÃI, LÃI SUẤT, PHẠT VI PHẠM Tòa án nhân dân tối cao
02/2019/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 150 VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI ĐIỀU 151 VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ Tòa án nhân dân tối cao
06 /2018/TTLT-VKSNDTC- TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH Thông liên tịch về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi Viện kiểm sát nhân dân tối cao
36/2018/QH14 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018 Quốc hội
29/2018/QH14 Luật Bảo vệ mật nhà nước năm 2018 Quốc hội
124/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 124/2018/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 63/2011/-CP HƯỚNG DẪN LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Chính phủ
121/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 121/2018/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 49/2013/-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG Chính phủ
314/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH 314/-VKSTC NĂM 2018 VỀ QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT CẤP TRÊN VIỆN KIỂM SÁT CẤP DƯỚI TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ DO VIỆN KIỂM SÁT CẤP TRÊN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA TRUY TỐ, PHÂN CÔNG CHO VIỆN KIỂM SÁT CẤP DƯỚI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ THẨM DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
313/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH 313/-VKSTC NĂM 2018 VỀ QUY CHẾ PHÁT NGÔN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
304/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH 304/-VKSTC NĂM 2018 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
24/2018/QH14 LUẬT AN NINH MẠNG 2018 Quốc hội
23/2018/QH14 LUẬT CẠNH TRANH 2018 Quốc hội
25/2018/QH14 LUẬT TỐ CÁO 2018 Quốc hội
22/2018/QH14 LUẬT QUỐC PHÒNG 2018 Quốc hội
02/2018/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 02/2018/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 65 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
03/2018/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 03/2018/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ XỬ NỢ XẤU, TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
73/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 73/2018/-CP QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC CHẤT MA TÚY TIỀN CHẤT Chính phủ
01/2018/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TRƯỚC THỜI HẠN ĐIỀU KIỆN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN ÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT Thông liên tịch Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao