Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
05/2017/TT-BNV THÔNG 05/2017/TT-BNV SỬA ĐỔI THÔNG 11/2014/TT-BNV 13/2010/TT-BNV VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH Bộ Nội vụ
3010/VKSTC-V14 CÔNG VĂN 3010/VKSTC-V14 NĂM 2017 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG TRONG NGHỊ QUYẾT 41/2017/QH14 VỀ THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
91/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 91/2017/-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Chính phủ
88/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 88/2017/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 56/2015/-CP VỀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Chính phủ
27/HD-VKSTC HƯỚNG DẪN 27/HD-VKSTC NĂM 2017 MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TRỰC TIẾP KIỂM SÁT SỞ GIAM GIỮ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
10/2017/QH14 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017 Quốc hội
12/2017/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 Quốc hội
01/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 01/2017/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI Chính phủ
810/QĐ-VKSTC QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
1883/CĐ-TTG CÔNG ĐIỆN 1883/-TTG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẶC NĂM 2016 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Chính phủ
12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TƯƠNG TRỢ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ DO BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP - BỘ NGOẠI GIAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Bộ Tư pháp
10/2016/AL Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính đối tượng khởi kiện vụ án hành chính Tòa án nhân dân tối cao
2230/2016/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH 2230/2016/-CTN VỀ ĐẶC NĂM 2016 DO CHỦ TỊCH NƯỚC BAN HÀNH Chủ tịch nước
09/2016/AL Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. Tòa án nhân dân tối cao
07/2016/AL Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991. Tòa án nhân dân tối cao
08/2016/AL Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử thẩm. Tòa án nhân dân tối cao
29/CT-TTg CHỈ THỊ 29/CT-TTG NĂM 2016 XỬ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG, QUÁ HẠN KIỂM ĐỊNH DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Chính phủ
135/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 135/2016/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Chính phủ
136/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 136/2016/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 221/2013/-CP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC Chính phủ
02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC VIỆC PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG VIỆC THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Viện kiểm sát nhân dân tối cao