Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng Quốc hội
36/2018/QH14 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018 Quốc hội
29/2018/QH14 Luật Bảo vệ mật nhà nước năm 2018 Quốc hội
24/2018/QH14 LUẬT AN NINH MẠNG 2018 Quốc hội
23/2018/QH14 LUẬT CẠNH TRANH 2018 Quốc hội
25/2018/QH14 LUẬT TỐ CÁO 2018 Quốc hội
22/2018/QH14 LUẬT QUỐC PHÒNG 2018 Quốc hội
08/VBHN-VPQH VĂN BẢN HỢP NHẤT 08/VBHN-VPQH NĂM 2017 VỀ HỢP NHẤT LUẬT QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH Văn phòng Quốc hội
21/2017/QH14 LUẬT QUY HOẠCH 2017 Quốc hội
20/2017/QH14 LUẬT QUẢN NỢ CÔNG 2017 Quốc hội
19/2017/QH14 LUẬT QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI SỬA ĐỔI 2017 Quốc hội
18/2017/QH14 LUẬT THỦY SẢN 2017 Quốc hội
16/2017/QH14 LUẬT LÂM NGHIỆP 2017 Quốc hội
01/VBHN-VPQH VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-VPQH NĂM 2017 HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH Văn phòng Quốc hội
2/2017/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 Quốc hội
10/2017/QH14 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017 Quốc hội
12/2017/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 Quốc hội
100/2015/QH13 Bộ luật hình sự 2015 Quốc hội
99/2015/QH13 Luật Tổ chức quan Điều tra hình sự Quốc hội
94/2015/QH13 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Quốc hội