Văn bản pháp luật

Văn bản mới

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
02/2018/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 02/2018/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 65 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
73/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 73/2018/-CP QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC CHẤT MA TÚY TIỀN CHẤT Chính phủ
01/2018/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TRƯỚC THỜI HẠN ĐIỀU KIỆN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN ÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
38/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 37/2018/-CP VỀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ Chính phủ
19/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 19/2018/-CP VỀ QUY ĐỊNH VIỆC TÍNH TỔNG KHỐI LƯỢNG HOẶC THỂ TÍCH CHẤT MA TÚY TẠI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 Chính phủ
03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP THÔNG LIÊN TỊCH 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH ÂM THANH; SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ KẾT QUẢ GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH ÂM THANH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH Bộ Công an
121/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 121/2017/-CP QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, QUẢN , SỬ DỤNG SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Chính phủ
120/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 120/2017/-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Chính phủ
3010/VKSTC-V14 CÔNG VĂN 3010/VKSTC-V14 NĂM 2017 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG TRONG NGHỊ QUYẾT 41/2017/QH14 VỀ THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/VBHN-VPQH VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-VPQH NĂM 2017 HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH Văn phòng Quốc hội
41/2017/QH14 NGHỊ QUYẾT 41/2017/QH14 THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT 12/2017/QH14 VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 94/2015/QH13 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH Quốc hội
2/2017/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 Quốc hội
10/2017/QH14 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017 Quốc hội
12/2017/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 Quốc hội
136/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 136/2016/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 221/2013/-CP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC Chính phủ
130/2016/TT-BTC Thông 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Quản thuế sửa đổi một số điều tại các Thông về thuế Bộ Tài chính
15/2016/TT-BGTVT THÔNG 15/2016/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH Bộ Giao thông vận tải
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2016/AL Án lệ số 01/2016/AL về vụ ánGiết người Tòa án nhân dân tối cao
109/2015/QH13 Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội Quốc hội