Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
15/2016/TT-BGTVT THÔNG 15/2016/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH Bộ Giao thông vận tải
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2016/AL Án lệ số 01/2016/AL về vụ ánGiết người Tòa án nhân dân tối cao
100/2015/QH13 Bộ luật hình sự 2015 Quốc hội
109/2015/QH13 Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội Quốc hội
08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP Thông liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015 của Bộ Công an Viện kiểm sát nhân dân tối cao
27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC Thông liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 17/08/2015 của Bộ Công thương - Bộ Công An -Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao Bộ Công thương
67/2015/NĐ-CP Nghị định 67/2015/-CP ngày 12/08/2015 của Chính phủ Chính phủ
58/2015/NĐ-CP Nghị định 58/2015/-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ Chính phủ
01/2014/TTLT-VKSTC-BQP Thông liên tịch 01/2014/TTLT-VKSTC-BQP ngày 17/02/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG Thông liên tịch 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG này 10/02/2014 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh hội - Bộ Ngoại giao Bộ Công an
02/2014/NĐ-CP Nghị định 02/2014/-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ Chính phủ
55/2013/TT-BGTVT Thông 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải
190/2013/TT-BTC Thông 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
186/2013/TT-BTC Thông 186/2013/TT-BTC ngày 10/12/2013 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
28/2013/TT-NHNN Thông 28/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng nhà nước
173/2013/TT-BTC Thông 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
179/2013/NĐ-CP Nghị định 179/2013/-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Chính phủ
173/2013/NĐ-CP Nghị định 173/2013/-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Chính phủ
169/2013/NĐ-CP Nghị định 169/2013/-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Chính phủ