Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
103/2013/NĐ-CP Nghị định 103/2013/-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ Chính phủ
09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Thông liên tịch 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/8/2013 của Bộ Công an Bộ Công an
95/2013/NĐ-CP Nghị định số 95/2013/-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ Chính phủ
93/2013/NĐ-CP Nghị định số 93/2013/-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ Chính phủ
02/2013/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG Thông liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ngày 16/8/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Chính phủ
06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Thông liên tịch 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 08/8/2013 của Bộ Công an Bộ Công an
01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP Thông liên tịch số 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23/7/2013 của Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao
79/2013/NĐ-CP Nghị định 79/2013/-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Chính phủ
29/2013/TT-BCA Thông số 29/2013/TT-BCA ngày 10/05/2013 của Bộ Công an Bộ Công an
11/2013/TT-BCA Thông số 11/2013/TT-BCA ngày 01/03/2013 của Bộ Công an Bộ Công an
14/2013/TT-BTC Thông số 14/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính
02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC Thông liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/02/2013 của liên bộ Bộ Lao động Thương binh hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
09/2013/NĐ-CP Nghị định số 09/2013/-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Chính phủ
08/2013/NĐ-CP Nghị định số 08/2013/-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ Chính phủ
91/2012/NĐ-CP Nghị định số 91/2012/-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Chính phủ
268/TANDTC-HS Công văn số 268/TANDTC-HS ngày 02/11/2012 của Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao
26/2012/TT-BCT Thông số 26/2012/TT-BCT ngày 21/09/2012 của Bộ Công Thương Bộ Công thương
71/2012/NĐ-CP Nghị định số 71/2012/-CP ngày 19/09/2012 của Chính phủ Chính phủ
1236/QĐ-TTg Quyết định số 1236/-TTg ngày 10/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ
10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC Thông liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/09/2012 Viện kiểm sát nhân dân tối cao