Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
304/QĐ-VKSTC QUYẾT ĐỊNH 304/-VKSTC NĂM 2018 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP THÔNG LIÊN TỊCH 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM BỊ CAN HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI ĐỌC, GHI CHÉP BẢN SAO TÀI LIỆU HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC SỐ HÓA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BUỘC TỘI, GỠ TỘI HOẶC BẢN SAO TÀI LIỆU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÀO CHỮA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH Bộ Công an
01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC THÔNG LIÊN TỊCH 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA SỞ GIAM GIỮ VỚI QUAN THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VIỆN KIỂM SÁT THẨM QUYỀN KIỂM SÁT QUẢN , THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Bộ Công an
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Thông liên tịch Quy định việc phối hợp giữa các quan thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố Viện kiểm sát nhân dân tối cao
02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP THÔNG LIÊN TỊCH 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP VỀ QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP THÔNG LIÊN TỊCH 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP VỀ QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
115/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 115/2017/-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, MỨC TIỀN PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẢI NỘP ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN; VIỆC TẠM GIỮ, HOÀN TRẢ, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ TIỀN ĐÃ NỘP Chính phủ
220/QĐ-CA Về việc công bố án lệ Tòa án nhân dân tối cao
99/2015/QH13 Luật Tổ chức quan Điều tra hình sự Quốc hội
94/2015/QH13 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Quốc hội
33/2014/TT-BCA Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự Bộ Công an
28/2014/TT-BCA Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân Bộ Công an
22/2014/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu về truy , đình ban hành kèm theo quyết định số 789/2007/-BCA(C11) ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an để sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự thi hành án hình sự của lực lượng Công an nhân dân Bộ Công an
25/2013/TT-BTTTT QUY ĐỊNH VỀ HỒ GIÁM ĐỊNH PHÁP CÁC BIỂU MẪU GIÁM ĐỊNH PHÁP TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG Bộ Thông tin và Truyền thông
BQP-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI BỊ HẠI NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA HỌ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Bộ Công an
219/2013/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm đình chỉ công tác, người bị tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử Bộ Quốc phòng
17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 93 CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Bộ Tư pháp
85/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH PHÁP Chính phủ
98 /2013/QC-LN GIỮA VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ HỖ TRỢ PHÁP, BỘ CÔNG AN Viện kiểm sát nhân dân tối cao
05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC Bộ Công an