Văn bản pháp luật

Văn bản mới

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
220/QĐ-CA Về việc công bố án lệ Tòa án nhân dân tối cao
99/2015/QH13 Luật Tổ chức quan Điều tra hình sự Quốc hội
94/2015/QH13 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Quốc hội
33/2014/TT-BCA Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự Bộ Công an
28/2014/TT-BCA Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân Bộ Công an
22/2014/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu về truy , đình ban hành kèm theo quyết định số 789/2007/-BCA(C11) ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an để sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự thi hành án hình sự của lực lượng Công an nhân dân Bộ Công an
25/2013/TT-BTTTT QUY ĐỊNH VỀ HỒ GIÁM ĐỊNH PHÁP CÁC BIỂU MẪU GIÁM ĐỊNH PHÁP TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG Bộ Thông tin và Truyền thông
BQP-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI TỐ GIÁC TỘI PHẠM, NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI BỊ HẠI NGƯỜI THÂN THÍCH CỦA HỌ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Bộ Công an
219/2013/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm đình chỉ công tác, người bị tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử Bộ Quốc phòng
17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 93 CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Bộ Tư pháp
85/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH PHÁP Chính phủ
98 /2013/QC-LN GIỮA VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TỔNG CỤC CẢNH SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ HỖ TRỢ PHÁP, BỘ CÔNG AN Viện kiểm sát nhân dân tối cao
05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC Bộ Công an
08/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xất, buôn bán hàng giả Chính phủ
20/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Quốc hội
13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TRUY Viện kiểm sát nhân dân tối cao
55/2012/TT-BCA Quy định về trách nhiệm quản nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân Bộ Công an
08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC HƯỚNG DẪN RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO Bộ Công an
30/2012/TT-BCA Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh quản , sử dụng khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Bộ Công an
71/2012/TTLT-BTC-BTP QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN , SỬ DỤNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Bộ Công an