Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
08/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xất, buôn bán hàng giả Chính phủ
20/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật Quốc hội
13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TRUY Viện kiểm sát nhân dân tối cao
55/2012/TT-BCA Quy định về trách nhiệm quản nhà nước về công tác bồi thường trong Công an nhân dân Bộ Công an
08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC HƯỚNG DẪN RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO Bộ Công an
30/2012/TT-BCA Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh quản , sử dụng khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Bộ Công an
71/2012/TTLT-BTC-BTP QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN , SỬ DỤNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Bộ Công an
02/2012/UBTVQH13 Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tung Ủy ban thường vụ quốc hội
02/2012/UBTVQH13 Chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng Ủy ban thường vụ quốc hội
01/2012/TT-BCA QUY ĐỊNH BAN HÀNH CÁC LOẠI BIỂU MẪU, SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN TẠM GIỮ, TẠM GIAM Bộ Công an
182/2011/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí giám định pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần Bộ Tài chính
76/2011/TT-BCA QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN Bộ Công an
70/2011/TT-BCA QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ Bộ Công an
86/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA Chính phủ
01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Viện kiểm sát nhân dân tối cao
13/2011/TT-BTP Về việc ban hành hướng dẫn sử dụng biểu mẫu mẫu sổ lịch pháp Bộ Tư pháp
01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG Viện kiểm sát nhân dân tối cao
09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định pháp Bộ Tư pháp
239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG BÁO, GỬI, CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHẠM TỘI, NHÂN TỔ CHỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT Bộ Tài chính
41/2009/TT-BCA-V19 BỔ SUNG THÔNG SỐ 12/2004/TT-BCA(V19) NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2004 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Bộ Công an