Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
3/2009/TT-TANDTC HƯỚNG DẪN VIỆC GIỚI THIỆU BẦU ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN NƠI KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tòa án nhân dân tối cao
01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA Về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các quan tiến hành tố tụng trong Quân đội ngoài Quân đội Viện kiểm sát nhân dân tối cao
10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG Bộ Tư pháp
02/2007/NQ- HĐTP H¬ƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NĂMTHI HÀNH BẢN ÁN QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁNCỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Tòa án nhân dân tối cao
66/2007/TTLT-BTC-BTP HƯỚNG DẪN VỀ THÙ LAO THANH TOÁN CHI PHÍ CHO LUẬT TRONG TRƯỜNG HỢP LUẬT THAM GIA TỐ TỤNG THEO YÊU CẦU CỦA QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG Bộ Tài chính
04/2007/TT-BCA HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2004 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Bộ Công an
02/2007/TT-BTP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LUẬT , NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SỰ Bộ Tư pháp
01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI, TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÁC DẤU HIỆU TỘI PHẠM Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
09/2006/TT- BCA- C11 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2005/-CP NGÀY 19/5/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH GIÁM ĐỊNH PHÁP TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Bộ Công an
55/2006/TT-BTC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2005/-CP NGÀY 02/3/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Bộ Tài chính
01/2006/TT-BCA(C11) HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 35 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 Bộ Công an
05/2005/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ XÉT XỬ PHÚC THẨMCỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Tòa án nhân dân tối cao
05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 Viện kiểm sát nhân dân tối cao
02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2005/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BQP- BCA HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TOÀ ÁN QUÂN SỰ Tòa án nhân dân tối cao
21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP HƯỚNG DẪN VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI MUA, BÁN, SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Bộ Công an
03/2004/NQ- HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT "NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG" CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 Tòa án nhân dân tối cao
12/2004/TT-BCA( V19) HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2004 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Bộ Công an
12/2004/TT-BCA(V19) HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2004 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Bộ Công an
727/2004/NQ-UBTVQH11 VỀ VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ Ủy ban thường vụ quốc hội