Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
117/2004/KHXX VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 Ủy ban thường vụ quốc hội
24/2003/QH11 VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Quốc hội
19/2003/QH11 tông h×nh Quốc hội
20/2003/CT-TTg VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG LỢI DỤNG THƯƠNG, BỆNH BINH, NGƯỜI TÀN TẬT VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN HÀNG LẬU Chính phủ
15/2003/TT-BCA(V19) HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BẢO VỆ HỖ TRỢ PHÁP THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN Bộ Công an
15/2004/CT-TTg VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003. Chính phủ
388/2003/NQ-UBTVQH11 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO NGƯỜI BỊ OAN DO NGƯỜI THẨM QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ GÂY RA Ủy ban thường vụ quốc hội
98/2002/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ TẠM GIỮ, TẠM GIAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/1998/-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ Chính phủ
52/2001/NĐ-CP H­íng dÉn thi hµnh biÖn ph¸p t­ ph¸p ®­a vµo tr­êng gi¸o d­ìng Chính phủ
64/2011/NĐ-CP Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh Chính phủ
31/2012/TT-BCA Quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh , tiêu hủy khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Bộ Công an
34/2012/TT-BCA Quy định biểu mẫu trong quản , tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh , tiêu hủy khí, vật liệu nổ công vụ hỗ trợ Bộ Công an
1549/QĐ-TTg Triển khai thi hành luật giám định pháp Chính phủ
110/2015/QH13 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Quốc hội