Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
21/2017/QH14 LUẬT QUY HOẠCH 2017 Quốc hội
01/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 01/2017/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI Chính phủ
41/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 THÔNG SỐ 39/2011/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Bộ Tài chính
02/2015/TT-BTNMT THÔNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ Bộ Tài nguyên và Môi trường
30/2014/TT-BTNMT THÔNG 30/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ HỒ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH Bộ Tài nguyên và Môi trường
47/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Chính phủ
46/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 46/2014/-CP VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Chính phủ
45/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 45/2014/-CP VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Chính phủ
44/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 44/2014/-CP QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT Chính phủ
43/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Chính phủ
21/2014/QĐ-TTg QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC QUẢN ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Chính phủ
10/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LẬP BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỶ LỆ 1:100.000 Bộ Tài nguyên và Môi trường
2/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT Bộ Tài nguyên và Môi trường
13/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Bộ Tài nguyên và Môi trường
45/2013/QH13 Luật đất đai Quốc hội
45/2013/QH13 ĐẤU THẦU Quốc hội
33/2013/TT-BTNMT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI Bộ Tài nguyên và Môi trường
126/2013/NĐ-CP Chính phủ
1851/QĐ-TTg VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2013 NĂM 2014 ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN PHẢI ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT THEO CHÍNH SÁCH TRƯỚC NGÀY NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2010/-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ HIỆU LỰC THI HÀNH Chính phủ
2174/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 Chính phủ