Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC THÔNG LIÊN TỊCH 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC VỀ QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ THA TRƯỚC THỜI HẠN ĐIỀU KIỆN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN, BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
27/HD-VKSTC HƯỚNG DẪN 27/HD-VKSTC NĂM 2017 MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TRỰC TIẾP KIỂM SÁT SỞ GIAM GIỮ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
1883/CĐ-TTG CÔNG ĐIỆN 1883/-TTG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẶC NĂM 2016 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Chính phủ
2230/2016/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH 2230/2016/-CTN VỀ ĐẶC NĂM 2016 DO CHỦ TỊCH NƯỚC BAN HÀNH Chủ tịch nước
02/2007/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2007/NQ-HĐTP VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NĂM "THI HÀNH BẢN ÁN QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN" CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
01/2007/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2007/NQ-HĐTP VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao