Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
02/2018/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 02/2018/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 65 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ ÁN TREO DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
01/2018/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 01/2018/NQ-HĐTP VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 66 ĐIỀU 106 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THA TRƯỚC THỜI HẠN ĐIỀU KIỆN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN ÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT Thông liên tịch Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao
04/CT-VKSTC Chỉ thị về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động những việc khác theo quy định của pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao
38/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 37/2018/-CP VỀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ Chính phủ
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC THÔNG LIÊN TỊCH 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC VỀ QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ THA TRƯỚC THỜI HẠN ĐIỀU KIỆN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN, BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
19/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 19/2018/-CP VỀ QUY ĐỊNH VIỆC TÍNH TỔNG KHỐI LƯỢNG HOẶC THỂ TÍCH CHẤT MA TÚY TẠI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 Chính phủ
02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP THÔNG LIÊN TỊCH 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM BỊ CAN HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM TỘI ĐỌC, GHI CHÉP BẢN SAO TÀI LIỆU HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC SỐ HÓA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BUỘC TỘI, GỠ TỘI HOẶC BẢN SAO TÀI LIỆU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÀO CHỮA DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH Bộ Công an
03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP THÔNG LIÊN TỊCH 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH ÂM THANH; SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ KẾT QUẢ GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH ÂM THANH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH Bộ Công an
01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC THÔNG LIÊN TỊCH 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA SỞ GIAM GIỮ VỚI QUAN THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VIỆN KIỂM SÁT THẨM QUYỀN KIỂM SÁT QUẢN , THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Bộ Công an
04/HD-VKSTC HƯỚNG DẪN 04/HD-VKSTC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁP NĂM 2018 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
05/HD-VKSTC HƯỚNG DẪN 05/HD-VKSTC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2018 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Thông liên tịch Quy định việc phối hợp giữa các quan thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố Viện kiểm sát nhân dân tối cao
02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP THÔNG LIÊN TỊCH 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP VỀ QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP THÔNG LIÊN TỊCH 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP VỀ QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ DO VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
08/VBHN-VPQH VĂN BẢN HỢP NHẤT 08/VBHN-VPQH NĂM 2017 VỀ HỢP NHẤT LUẬT QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH Văn phòng Quốc hội
21/2017/QH14 LUẬT QUY HOẠCH 2017 Quốc hội
20/2017/QH14 LUẬT QUẢN NỢ CÔNG 2017 Quốc hội
19/2017/QH14 LUẬT QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI SỬA ĐỔI 2017 Quốc hội
18/2017/QH14 LUẬT THỦY SẢN 2017 Quốc hội