Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
17/2017/QH14 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỬA ĐỔI 2017 Quốc hội
16/2017/QH14 LUẬT LÂM NGHIỆP 2017 Quốc hội
121/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 121/2017/-CP QUY ĐỊNH XÂY DỰNG, QUẢN , SỬ DỤNG SỞ DỮ LIỆU VỀ THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Chính phủ
120/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 120/2017/-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Chính phủ
115/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 115/2017/-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, MỨC TIỀN PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẢI NỘP ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN; VIỆC TẠM GIỮ, HOÀN TRẢ, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ TIỀN ĐÃ NỘP Chính phủ
05/2017/TT-BNV THÔNG 05/2017/TT-BNV SỬA ĐỔI THÔNG 11/2014/TT-BNV 13/2010/TT-BNV VỀ TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN, BỔ NHIỆM NGẠCH XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VIỆC TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC DO BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH Bộ Nội vụ
3010/VKSTC-V14 CÔNG VĂN 3010/VKSTC-V14 NĂM 2017 VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NỘI DUNG TRONG NGHỊ QUYẾT 41/2017/QH14 VỀ THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
91/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 91/2017/-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG Chính phủ
88/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 88/2017/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 56/2015/-CP VỀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Chính phủ
27/HD-VKSTC HƯỚNG DẪN 27/HD-VKSTC NĂM 2017 MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TRỰC TIẾP KIỂM SÁT SỞ GIAM GIỮ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/VBHN-VPQH VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-VPQH NĂM 2017 HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH Văn phòng Quốc hội
41/2017/QH14 NGHỊ QUYẾT 41/2017/QH14 THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT 12/2017/QH14 VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 94/2015/QH13 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH Quốc hội
2/2017/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 Quốc hội
10/2017/QH14 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017 Quốc hội
12/2017/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017 Quốc hội
01/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 01/2017/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤT ĐAI Chính phủ
810/QĐ-VKSTC QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
1883/CĐ-TTG CÔNG ĐIỆN 1883/-TTG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẶC NĂM 2016 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Chính phủ
12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TƯƠNG TRỢ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ DO BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP - BỘ NGOẠI GIAO - CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Bộ Tư pháp
07/2016/AL Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991. Tòa án nhân dân tối cao