Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
10/2016/AL Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính đối tượng khởi kiện vụ án hành chính Tòa án nhân dân tối cao
2230/2016/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH 2230/2016/-CTN VỀ ĐẶC NĂM 2016 DO CHỦ TỊCH NƯỚC BAN HÀNH Chủ tịch nước
09/2016/AL Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. Tòa án nhân dân tối cao
08/2016/AL Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử thẩm. Tòa án nhân dân tối cao
29/CT-TTg CHỈ THỊ 29/CT-TTG NĂM 2016 XỬ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HẾT NIÊN HẠN SỬ DỤNG, QUÁ HẠN KIỂM ĐỊNH DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Chính phủ
135/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 135/2016/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Chính phủ
136/2016/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 136/2016/-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 221/2013/-CP QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC Chính phủ
03/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Thông liên tịch 03/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/08/2016 của Tòa án nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao
03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC VIỆC PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG VIỆC THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Viện kiểm sát nhân dân tối cao
02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC VIỆC PHỐI HỢP GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG VIỆC THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Viện kiểm sát nhân dân tối cao
03/2016/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 03/2016/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁ SẢN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
130/2016/TT-BTC Thông 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Quản thuế sửa đổi một số điều tại các Thông về thuế Bộ Tài chính
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Viện kiểm sát nhân dân tối cao
115/2016/NĐ-CP Nghị định 115/2016/-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón vật liệu nổ công nghiệp do Chính phủ ban hành Chính phủ
100/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT LUẬT QUẢN THUẾ Chính phủ
02/2016/NQ-HĐTP NGHỊ QUYẾT 02/2016/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT 103/2015/QH13 VỀ THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NGHỊ QUYẾT 104/2015/QH13 VỀ THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Tòa án nhân dân tối cao
15/2016/TT-BGTVT THÔNG 15/2016/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH Bộ Giao thông vận tải
80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quốc hội
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao
01/2016/AL Án lệ số 01/2016/AL về vụ ánGiết người Tòa án nhân dân tối cao