Văn bản pháp luật
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
67/2015/NĐ-CP Nghị định 67/2015/-CP ngày 12/08/2015 của Chính phủ Chính phủ
80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quốc hội
58/2015/NĐ-CP Nghị định 58/2015/-CP ngày 16/06/2015 của Chính phủ Chính phủ
41/2015/TT-BTC SỬA ĐỔI ĐIỀU 9 THÔNG SỐ 39/2011/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Bộ Tài chính
10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm điều kiện mang thai hộ mục đích nhân đạo Chính phủ
02/2015/TT-BTNMT THÔNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2014/-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ Bộ Tài nguyên và Môi trường
05/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 05/2015/-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Chính phủ
126/2014/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Chính phủ
60/2014/QH13 LUẬT HỘ TỊCH 2014 Quốc hội
33/2014/TT-BCA Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự Bộ Công an
28/2014/TT-BCA Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân Bộ Công an
22/2014/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu về truy , đình ban hành kèm theo quyết định số 789/2007/-BCA(C11) ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an để sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự thi hành án hình sự của lực lượng Công an nhân dân Bộ Công an
30/2014/TT-BTNMT THÔNG 30/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ HỒ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH Bộ Tài nguyên và Môi trường
34/2014/QĐ-TTg Quy định Tiêu chuẩn , phường, thị trấn phù hợp với trẻ em Thủ tướng chính phủ
47/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Chính phủ
46/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 46/2014/-CP VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Chính phủ
45/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 45/2014/-CP VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Chính phủ
44/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 44/2014/-CP QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT Chính phủ
43/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Chính phủ
31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một Sứ điều biện pháp thi hành Luật trú Chính phủ