Luật TTHC năm 2015 gồm 23 chương, 372 điều, trong đó giữ nguyên 87 điều, sửa đổi bổ sung 175 điều và đặc biệt bổ sung 5 chương mới gồm 110 điều (so với luật TTHC năm 2010), quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó thẩm quyền của Tòa án nhân dân được quy định tại Chương II gồm 6 điều, từ điều 30 đến điều 35 (luật cũ từ điều 28 đến điều 33). Chương này quy định về những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền của tòa án từng cấp để phù hợp với quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Sửa đổi thẩm quyền của TAND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh: không xét xử những khiếu kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện mà thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh.

Điều 31 quy định:

         "Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;..."

 

Điều 32. Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh quy định:

Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

Khoản "4. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án;..."

Đồng thời việc xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện cũng được pháp điển hóa các văn bản hướng dẫn hiện hành được quy định ở điều 33 khoản 1 như sau:

"Điều 33. Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện

1. Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án...."

Ngoài ra tại các quy định của điều 34, điều 35 Luật TTHC 2015 cũng quy định rõ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, tòa án xác định vụ án đó không phải vụ án hành chính mà là vụ án dân sự và việc giải quyết vụ án này thuộc thẩm quyền của mình thì tòa án giải quyết vụ án đó theo thủ tục chung do pháp luật TTDS quy dịnh. Nếu trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử mà có căn cứ xác định việc giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án khác thì thẩm phán ra quyết định chuyển vụ án cho tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính. Các vụ án thụ lý riêng biệt chỉ có một người khởi kiện đối với nhiều quyết định hành chính, hành vi hành chính đều do một cơ quan, một tổ chức hoặc 1 người có thẩm quyền trong cơ quan đó ban hành, thực hiện, có mối liên hệ mật thiết với nhau hoặc các vụ án thụ lý riêng biệt có nhiều người khởi kiện đối với cùng một quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính thì tòa án có thể nhập hoặc tách vụ án hành chính để giải quyết theo thẩm quyền.

 

                                             Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng 10 - VKSND tỉnh Bắc Ninh