Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh là một trong đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thực hiện Chỉ thị công tác năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kế hoạch công tác hàng của Thanh tra Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác năm của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

1. Chức năng, nhiệm vụ: Thanh tra theo chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của Viện KSND theo sự phân công của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; thanh tra ngoài kế hoạch, tiến hành do yêu cầu của công tác quản lý, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, yêu cầu của giải quyết Khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo Chỉ thị của Chính phủ, Kế hoạch, Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức thuộc Viện KSND hai cấp tỉnh Bắc Ninh; những quyết định kỷ luật đối với công chức của Viện KSND hai cấp tỉnh Bắc Ninh nhưng bị khiếu nại.

2. Kết quả công tác trong năm 2018: Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành 36 cuộc thanh tra chấp hành kỷ luật nội vụ; 10 cuộc thanh tra đột xuất đối với 9 đơn vị và 01 cá nhân; tiến hành thanh tra chuyên đề nghiệp vụ 10 đơn vị; thanh tra hành chính 02 đơn vị và thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ 02 đơn vị. Ngoài ra thực hiện công việc khác khi được Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phân công.

Nhìn chung công tác thanh tra đã góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nội vụ và thành tích chung của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh. Đơn vị được thanh tra đã tiếp thu nghiêm túc kết luận thanh tra, tạo sự chuyển biến tốt cho đơn vị để khắc phục những tồn tại, khó khăn và phát huy tốt những kết quả đạt được, lấy đó là bài học rút kinh nghiệm chung trong công chỉ đạo điều hành, công tác tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác thanh tra còn có một số tồn tại: Việc thanh tra một số khâu công tác còn chưa được sâu, chưa được trọng tâm nhất là trong lĩnh vực kế toán - tài chính của các đơn vị; lượng công việc thời điểm thanh tra nhiều nên phải trương tập cán bộ, Kiểm sát viên Phòng nghiệp vụ, do đó phần nào cũng ảnh hưởng đến công việc của các Phòng nghiệp vụ.

3. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trong thời gian tới, Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thực hiện một số giải pháp:

- Tiếp tục bám sát Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch công tác của Thanh tra Viện KSND tối cao; Kế hoạch công tác của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh về công tác thanh tra, kiểm tra đối với Viện KSND nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp tốt với các Phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh để tiến hành thanh tra chuyên đề nghiệp vụ, thanh tra toàn diện để đảm bảo công tác thanh tra được khách quan, hiệu quả và chất lượng.

- Cán bộ, Kiểm sát viên Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục học tập, nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong quá trình thanh tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế và có những biện pháp, kỹ năng thanh tra ngày càng khoa học, hoàn thiện hơn.

Nguyễn Văn Hùng - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh