Ngày 13/12/2010 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể đã ký Quyết định số 1445/2010/QĐ-VKSTC phê duyệt Kế hoạch “Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.


Trong những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành Kiểm sát. Trong toàn ngành, từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiến hành triển khai các phần mềm ứng dụng Quản lý án hình sự, Thống kê hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát án hình sự, dân sự, hành chính,… và các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực quản lý, đã tạo lập được một hạ tầng cơ sở về CNTT. Tuy nhiên, kết quả ứng dụng CNTT đạt được vẫn còn hạn chế, phạm vi triển khai các phần mềm mới chỉ tập trung chủ yếu ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát cấp tỉnh và một số Viện kiểm sát cấp huyện.


Để đáp ứng các yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong công cuộc cải cách hành chính, công cuộc cải cách tư pháp, yêu cầu đẩy mạnhphát triển CNTTcó ý nghĩahết sức quan trọng, góp phần nâng cao năng suất,chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện kiểm sát các cấp, việc xây dựng Kế hoạch này sẽ góp phần thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp là “tăng cường áp dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan tư pháp” theo Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là: Phát triển CNTT tin học hóa các hoạt động công tác của ngành Kiểm sát, đáp ứng yêu cầu cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, và các cơ quan của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cán bộ, kiểm sát viên, để nâng cao chất lượng công tác. Với các nội dung và mục tiêu cụ thể bao gồm: Về phát triển ứng dụng CNTT: Triển khai ứng dụng thống nhất các phần mềm dùng chung, xây dựng các cơ sở dữ liệu, các kho dữ liệu, trong việc quản lý công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, và trong các hoạt động quản lý hành chính khác,... Phối hợp hợp lý các hoạt động phát triển, triển khai phần mềm ứng dụng với việc đào tạo CNTT và việc nâng cấp, mở rộng phát triển cơ sở hạ tầng CNTT của ngành. Về phát triển hạ tầng CNTT: Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại, đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT của toàn ngành và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, trao đổi thông tin với các ngành liên quan. Nâng cấp và bổ sung hạ tầng kỹ thuật, sử dụng mạng máy tính kết nối toàn ngành, gồm: sử dụng công nghệ kết nối mạng diện rộng (Wan/Internet), mạng riêng ảo (VPN) kết nối Trung tâm dữ liệu Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trung tâm dữ liệu của Viện kiểm sát cấp tỉnh, và các hệ thống mạng máy tính của Viện kiểm sát cấp huyện.

Định hướng phát triển CNTT đến năm 2020: Ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực hoạt động công tác của ngành Kiểm sát. Kết nối, trao đổi thông tin với các ngành tư pháp,… được thực hiện thông qua hệ thống máy tính. Cơ sở hạ tầng CNTT được phát triển phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ và yêu cầu của công tác kiểm sát. Ngành Kiểm sát trở thành một ngành có trình độ tiên tiến về phát triển CNTT, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nguồn: VKSNDTC