Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Để tải Thông từ và thướng dẫn tại:

1. Thông tư 01_2011_TT-BNV thể thức văn bản

2. Các mẫu kèm thông tư 01_2011_TT-BNV thể thức văn bản


BBT