C1

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

C2 

Đ/c Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục TKTP và CNTT VKSND tối cao

trình bày Đề cương “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ngành Kiểm sát nhân dân”

          Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Đề cương “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ngành Kiểm sát nhân dân”. Theo Đề cương, Đảng và Nhà nước ta luôn coi công nghệ thông tin và truyền thông là một trong những phương tiện khoa học, kỹ thuật quan trọng, đồng thời là kinh tế mũi nhọn để hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, xây dựng xã hội thông tin, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành cơ chế chính sách và tập trung nguồn lực để phát triển công nghệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị nêu rõ “Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả”. Nhiều năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã và đang đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn chưa thống nhất, đồng bộ nên chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng được tiến trình nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trên các phương diện như: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; nguồn nhân lực; chính sách và đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin.

C3 
Toàn cảnh buổi làm việc

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân cần được quan tâm nâng cấp, mở rộng theo sự phát triển của khoa học, công nghệ và các yêu cầu phát triển của công tácĐồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu, để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin cần hoàn thiện và vận hành thông suốt cơ sở dữ liệu Ngành, kho dữ liệu để dễ dàng tìm kiếm, khai thác thông tin ở bất kỳ địa điểm nào bằng máy tính có kết nối Internet; qua đó giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, phục vụ tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới.

Nguồn: http://www.vksndtc.gov.vn