Nếu bạn có một máy tính cũ và rất có thể thiếu một số driver (trình điều khiển âm thanh, trình điều khiển wifi, v.v..), có rất khó khăn để tìm thấy những trình điều khiển thiết bị. Các ứng dụng tìm kiếm trình điều khiển (Driver) sẽ rất có ích trong trường hợp này. Không phần mềm nào là hoàn hảo, nó có thể không thể tìm thấy các trình điều khiển bị mất cho máy tính của bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể thử một phần mềm khác trong danh sách, và hy vọng nó hoạt động tốt cho bạn.