Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày Pháp luật được tổ chức với các nội dung như:

- Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội;

- Giáo dục  cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật;

- Ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;

- Nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Ngày Pháp luật có thể được tổ chức dưới các hình thức như:

- Mít tinh; hội thảo; tọa đàm;

- Thi tìm hiểu pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm;

- Các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Với mục đích nhằm tăng cường hiệu quả công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tăng cường nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị cũng như khuyến khích các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phổ biến Kế hoạch số 1424/KH-VKS ngày 20/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 và Kế hoạch số 1574/KH-VKS ngày 24/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh về thực hiện đề án: "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Thông qua công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và công tác tiếp công dân, cán bộ Phòng 12 đã hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với từng công dân khi có đơn gửi đến VKSND tỉnh Bắc Ninh trên từng lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Với phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn, trực tiếp đối thoại và bằng văn bản, tính đến 31/10/2019, số đơn đã giảm là 10,2%  so với cùng kỳ năm trước và tình trạng tái khiếu đã giảm rõ rệt.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, cán bộ, công chức đơn vị Phòng 12 xác định ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên cần thực hiện, tiếp tục thực hiện tốt Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật./.

Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng Phòng 12, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh