Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 21/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã Quỳnh Phú và Cao Đức, huyện Gia Bình. Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Gia Bình do đồng chí Nguyễn Đình Thao - Phó viện trưởng làm Trưởng đoàn. Làm việc với Đoàn có các đồng chí Chủ tịch UBND và các đồng chí trong Ban Công an các xã.

Đoàn kiểm sát làm việc với các đơn vị UBND cấp xã trên địa bàn

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND các xã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan. Qúa trình kiểm sát nhận thấy: về cơ bản cả hai đơn vị đều thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo tại địa phương theo đúng quy định tại Điều 85, 86 Luật thi hành án hình sự như: Việc tiếp nhận sao lưu hồ sơ do cơ quan thi hành án hình sự chuyển đến đảm bảo đúng quy định; hồ sơ đều thể hiện việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo; hàng tháng nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành của người được hưởng án treo và lưu hồ sơ giám sát, giáo dục. Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của các đơn vị trong việc ghi chép sổ sách và lưu trữ hồ sơ.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả mà UBND các xã Quỳnh Phú và Cao Đức đã đạt được trong thời điểm kiểm sát. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phát huy những kết quả và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế Đoàn công tác đã chỉ ra để công tác thi hành án đạt hiệu quả, được lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, chấp nhận.

Nguyễn Hoàng Dũng - Viện KSND huyện Gia Bình