Trong các ngày từ 26 đến 28/01/2020 (tức từ ngày 02 đến 04 Tết Canh tý) Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra việc chấp hành trực nghiệp vụ trong dịp nghỉ Tết Canh Tý 2020 và một số quy định về trật tự nội vụ tại Viện KSND hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả thanh tra nhận thấy: Các đơn vị được thanh tra đều chấp hành nghiêm quy định về trực nghiệp vụ theo đúng Quy định số 01/QyĐ-VKSTC ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, cụ thể: Việc phân công lịch trực trong các ca trực đều đảm bảo có lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; tại thời điểm kiểm tra các ca trực đều có mặt đầy đủ tại cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra VKSND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những kết quả đã đạt được và đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì tốt việc chấp hành quy định về việc trực nghiệp vụ và kỷ luật nội vụ của Ngành, thường xuyên quán triệt, đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy định số 01/QyĐ-VKSTC ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành KSND.

 

Lê Đình Khôi - Phòng Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh