Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về ngành Kiểm sát, Bác có dặn: "Là cơ quan đi kiểm tra và giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân, ngành Kiểm sát hơn ai hết phải là người gương mẫu chấp hành pháp luật, cũng vì vậy cán bộ Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Nội dung yêu cầu của năm đức tính trên, chính là những tiêu chí đầy đủ nhất về phẩm chất đạo đức và tác phong của người cán bộ Kiểm sát nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đối với Cán bộ, Kiểm sát viên nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi, thực hiện chuẩn mực đạo đức của Bác gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và lời dạy của Bác Hồ với ngành Kiểm sát. Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du đã nghiêm túc quán triệt học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước cũng như của Ngành về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đội ngũ cán  bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" và rèn luyện năm đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ ngành Kiểm sát. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của công cuôc cải cách tư pháp hiện nay.

Để triển khai học tập và quán triệt thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo đúng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư cũng như Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2019" Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Đơn vị đã duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng, giao ban công tác cơ quan hàng tuần. Qua đó, triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư" trong công tác cũng như cuộc sống thường ngày; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với Cán bộ, Kiểm sát viên "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Nghiên cứu các tác phẩm, bài nói, bài viết của Người; thông báo những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; Thực hiện công khai, dân chủ các hoạt động nghiệp vụ, thi hành công vụ, các quan hệ xã hội của cán bộ, công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị. Bám sát vào nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Kế hoạch của Huyện ủy Tiên Du, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du đã triển khai thực hiện, xây dựng chuẩn mực người cán bộ Kiểm sát theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Qua triển khai, thực hiện 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có cam kết và thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung đã cam kết, thực hiện đúng đường lối, chính sách, pháp luật, không vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống với phương châm "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", 100% đảng viên trong Chi bộ cam kết không vi phạm 19 Điều Đảng viên không được làm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên, bảo đảm đảng viên trong Chi bộ sinh hoạt Đảng đầy đủ tại nơi cư trú theo đúng quy định số 76 ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị. Năm 2019, với chủ đề học tập "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với phong trào "Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2 gắn với phòng trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du luôn đề cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương  của lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị. Chú trọng chỉ đạo các đoàn thể Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Luật gia… trong việc giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Cán bộ, đảng viên Viện KSND huyện Tiên Du sinh hoạt chuyên đề năm 2019.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du luôn triển khai lồng ghép các hoạt động, phong trào thi đua của ngành gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua triển khai thực hiện đã đạt kết quả tốt, 6 tháng đầu năm 2019 đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương và các chỉ tiêu công tác trong Kế hoạch của Ngành về chuyên môn nghiệp vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du luôn làm tốt chức năng thường trực khối nội chính, chủ trì phối hợp với cơ quan nội chính¸ nắm bắt tình hình vi phạm tội phạm, tham mưu đề xuất các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm để Huyện ủy Tiên Du chỉ đạo các ngành quản lý tốt tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đối với công tác chuyên môn nghiệp vụ đã kiểm sát tiếp nhận, giải quyết 156 tin báo (tỷ lệ giải quyết đạt 95,5%), thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 111 vụ/129 bị can (tỷ lệ giải quyết đạt 74,8%), truy tố 68 vụ/97 bị can (tỷ lệ giải quyết đạt 100%), thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 76 vụ/126 bị cáo (tỷ lệ giải quyết đạt 95,5%). Tổ chức được 10 phiên tòa rút kinh nghiệm. Xác định được 12 vụ án trọng điểm và phối hợp Tòa án cùng cấp đưa đi xét xử lưu động được 4 vụ án nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và góp phần tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân các xã trên địa bàn huyện. Chú trọng và kiểm sát chặt chẽ công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, việc thụ lý, giải quyết vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đơn vị đã ban hành 16 kiến nghị yêu các cầu cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm. Kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, khắc phục. Ngoài ra cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị còn phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện tích cực tham gia công tác tuyên truyền pháp luật đến xã có điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí và việc tiếp cận thông tin pháp luật còn hạn chế; Định kỳ đồng chí Bí thư Chi bộ tham dự sinh hoạt tại Chi bộ cơ sở các xã theo sự phân công của Huyện ủy, góp phần xây dựng hệ thống tổ chức chính trị của các xã trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của người dân ở địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị còn tích cực tham gia các phong trào thi đua như: phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2 gắn với phòng trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" và phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển". Cán bộ đơn vị mỗi người đóng góp 03 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, ủng hộ nữ công nhân lao động khó khăn…. Qua 03 lần thực hiện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du đã ủng hộ với số tiền 12.350.000 đồng.

Không chỉ thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du còn quán triệt tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động về phong cách làm việc, ứng xử trong thi hành công vụ, ứng xử nơi công sở, nâng cao vai trò người đứng đầu; thực hiện tốt đức tính "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" qua những việc làm hàng ngày cụ thể. Qua học tâp, phong cách làm việc, ứng xử trong thi hành công vụ, ứng xử nơi công sở và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, Kiểm sát viên được cải thiện rõ rệt; thực hiện nghiêm túc tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tập thể đơn vị đoàn kết, người đi trước có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ người đi sau; lãnh đạo đơn vị luôn nêu gương cho cán bộ noi theo để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng ý thức trách nhiệm trong công tác cũng như trách nhiệm với nhân dân. Học tập tinh thần "Khỏe vì nước", cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị tích cực tham gia các phong trào thể thao, văn nghệ do Ngành và địa phương tổ chức.

Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã có tác động lan tỏa tích cực đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, đảng viên trong đơn vị. Từng lời dạy của Bác đã được cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du cụ thể hóa bằng hành động, việc làm cụ thể, góp phần nâng cao vai trò, nhiệm vụ của Ngành kiểm sát tại địa phương. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 59 ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục, sửa chữa tồn tại hạn chế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng ... để phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong những năm tới được thực hiện sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả cao hơn.

Nguyễn Văn Việt - Viện KSND huyện Tiên Du