Thực hiện chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch của cấp trên; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ; năm 2017, Chi bộ Kiểm sát xét xử đã xây dựng và tổ chức thực hiện được 02 chuyên đề về “ Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, đầu năm 2017, Chi bộ đã xây dựng và tổ chức thực hiện chuyên đề : “ Học tập tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về tính trung thực, trách nhiệm”; 6 tháng cuối năm 2017 , Chi bộ đã xây dựng và tổ chức thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Đ/c Vũ Viết Tuấn - Đảng viên Chi bộ Kiểm sát xét xử

Thông qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện 2 chuyên đề, Chi bộ Kiểm sát xét xử đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, mỗi tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ đảng viên cần phải quán triệt sâu sắc và đầy đủ các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch hướng dẫn của cấp trên trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc học tập này là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi cán bộ đảng viên; việc học tập và làm theo Bác là thước đo để đánh giá lập trường, tư tưởng và đạo đức của cán bộ đảng viên; việc học tập phải thực hiện thường xuyên, ở mọi lúc, mọi nơi và trên các cương vị công tác.

Hai là, việc xác định chuyên đề để xây dựng và tổ chức thực hiện phải tuân theo hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Ba là, việc xây dựng chuyên đề được Ban Chi ủy Chi bộ cân nhắc, thống nhất giao cho một bộ phận đảng viên có kinh nghiệm xây dựng Dự thảo. Trên cơ sở Dự thảo, Ban Chi ủy Chi bộ yêu cầu toàn bộ cán bộ đảng viên trong Chi bộ tham gia đóng góp với Dự thảo, các ý kiến tham gia đóng góp đã tập trung vào các nội dung: Tên chuyên đề, hình thức chuyên đề, nội dung chuyên đề, liên hệ đối với Chi bộ và đảng viên trong Chi bộ. Căn cứ vào Dự thảo chuyên đề và các ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên, Chi bộ đã tổ chức họp sinh hoạt chuyên đề. Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ đã đánh giá tổng quát quá trình xây dựng Dự thảo chuyên đề, yêu cầu các đảng viên tham gia đóng góp trực tiếp với Dự thảo. Các ý kiến tham gia đóng góp đã làm rõ: Sự cần thiết của việc học tập và làm theo Bác, những mặt tích cực, những điểm hạn chế của Dự thảo chuyên đề. Đặc biệt, các đảng viên đã tập trung phân tích, đánh giá nội dung liên hệ của Chi bộ, đảng viên Chi bộ đối với việc học tập tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đảng viên đã chỉ ra cán bộ đảng viên các phòng nghiệp vụ trong Chi bộ phải thể hiện như thế nào trong công tác nghiệp vụ, trong cuộc sống để thực hiện được tấm gương của Bác. Có thể khẳng định, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Kiểm sát xét xử được diễn ra với tinh thần nghiêm túc , cởi mở, thiết thực. Đây là dịp để mỗi cán bộ đảng viên thể hiện và nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình.

Bốn là, Chi bộ xác định việc học tập tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được cán bộ đảng viên học tập thường xuyên, gắn việc học tập với quá trình thực hiện chức trách nghiệp vụ và cuộc sống hàng ngày. Chi ủy Chi bộ có kế hoạch kiểm tra giám sát việc học tập chuyên đề thường xuyên, hàng tháng trong các buổi sinh hoạt Đảng nhật, Chi ủy Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập chuyên đề do Chi bộ đã xây dựng.

Việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Chi bộ kiểm sát xét xử triển khai và thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; các chuyên đề do Chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo có chất lượng và có tính khả thi. Chi bộ xác định, tiếp tục quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, thực hiện sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuyên đề trong thời gian tới nhằm định hướng cho cán bộ đảng viên Chi bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lời dạy của Bác Hồ với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

 

 

 

Vũ Viết Tuấn - Đảng viên Chi bộ Kiểm sát xét xử