Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đ/c Nguyễn Tiến Long – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện KSDN tỉnh Bắc Ninh tại buổi tọa đàm

Trong mỗi đợt học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, cấp ủy các cấp đều xây dựng kế hoạch học tập, xác định rõ thành phần, thời gian, nội dung và tài liệu học tập; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu, lựa chọn báo cáo viên; kết hợp chặt chẽ giữa tự nghiên cứu tài liệu với nghe phổ biến, giữa học tập, quán triệt với thảo luận, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong Nghị quyết; đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị. Về hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết được đổi mới phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương, cơ sở. Tại tỉnh Bắc Ninh, đơn vị Viện kiểm sát hai cấp đã kết nối thông tin mạng với Tỉnh ủy và đã chuyển sang hình thức học trực tuyến. Ngoài việc đối thoại, trao đổi trên lớp học, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh còn tổ chức cho cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận nội dung Nghị quyết và nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; kết hợp truyền đạt Nghị quyết, Chỉ thị với triển khai nhiệm vụ chính trị quan trọng, với thông tin và định hướng tư tưởng các vấn đề đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Tổ chức đánh giá kết quả bằng viết bản thu hoạch hoặc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nội dung Nghị quyết. Công tác tổ chức hội nghị và quản lý lớp học được chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ. Số lượng đảng viên tham dự các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đạt tỷ lệ cao…

Đ/c Chu Nguyệt Ánh, Ngô Thanh Tuấn, Dương Minh Quang tọa đàm giao lưu

Là một cán bộ Đảng viên trẻ, tôi đã được tham gia một số đợt học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thông qua việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ( Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường, xây dựng chính đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ) và Chương trình hành động do Tỉnh ủy Bắc Ninh phát động, tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ chuyên đề được học tập và rút ra một số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với tôi.

Nhân dịp kỷ niệm 57 năm, ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2017). Ngày 17/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Bắc Ninh tổ chức ghi hình buổi tọa đàm với chủ đề "Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các đồng chí lãnh đạo Viện cùng các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên đã chia sẻ những định hướng, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành kiểm sát nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như các biện pháp cụ thể trong triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 03-CT/TW, 05-CT/TW của Bộ chính trị và khái quát một số kết quả đạt được trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Đồng thời, các đồng chí còn chia sẻ những bài học kinh nghiệm cũng như cách nghĩ, cách làm của bản thân trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là cách phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ Ngành và nhân dân một cách rất thiết thực.

Trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ, các đảng viên còn được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề. Với mỗi Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh lại có những chuyên đề khác nhau. Chuyên đề: “Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực và trách nhiệm”; chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập làm theo phong cách Nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được triển khai trong sinh hoạt Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Khiếu tố. Trung thực, trước hết là sự trung thực với chính mình, nghiêm túc với chính mình, trung thực với người khác, không được “nói mà không làm”. Lời nói chỉ có giá trị khi đi liền với việc làm cụ thể. “Làm” ở đây là hành động từ việc nhỏ đến việc lớn, là hoạt động thực tiễn tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trách nhiệm là bổn phận của mỗi người. Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân là sự tự ý thức về các công việc phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, biểu hiện cụ thể của trung thực và trách nhiệm là nói đi đôi với làm. Trung thực, trách nhiệm cũng có nghĩa là kiên quyết bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng, cái tích cực; dũng cảm đấu tranh với những cái sai, khuyết điểm, cái tiêu cực; nghiêm khắc tự phê bình, phê bình, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của cá nhân và tổ chức mình, cầu thị, tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Với mỗi cán bộ, đảng viên, trung thực, trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, sau đó là trách nhiệm với bản thân, gia đình, đất nước. Xây dựng, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương pháp phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết; nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tăng cường và đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, uốn nắn và chấn chỉnh những biểu hiện triển khai, học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết qua loa, hình thức.

Hai là, từng cán bộ, đảng viên cần tự mình nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong việc học tập Nghị quyết với thái độ phải thật sự nghiêm túc, viết bài thu hoạch bảo đảm chất lượng để có thể hiểu và áp dụng vào thực tiễn, tự bản thân làm gương để việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết được nhân rộng hiệu quả trong đơn vị và trong quần chúng nhân dân.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các đoàn thể, tăng cường đổi mới, phát huy hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền, như : Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử website của Ngành, bản tin, tập san, ấn phẩm; tuyên truyền qua bảng điện tử, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc; phổ biến, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể, các buổi tọa đàm…

Bốn là, kịp thời biểu dương tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong đơn vị có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc; nhắc nhở, phê bình các tổ chức, cá nhân có biểu hiện hình thức trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó là phải thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời uốn nắn những sai trái, lệch lạc của một số cán bộ, đảng viên cho phù hợp.   

Với những giải pháp thiết thực, tin tưởng rằng việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng tại các chi bộ, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh dần trở thành nhu cầu của mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị và là nền tảng quan trọng để Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh luôn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Nguyễn Thị Minh Lý – Đảng viên Chi bộ Văn phòng – Tổ chức – Khiếu tố