Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước. Lực lượng Dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương các cấp và sự chỉ huy trực tiếp của chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương.


Chiến sĩ dân quân tự vệ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tham gia đợt huấn luyện

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ, những năm qua, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể của đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng, củng cố lực lượng DQTV, tổ chức lực lượng hợp lý, chất lượng cao, lấy xây dựng về chất lượng chính trị là chính, phát huy vai trò công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay tỷ lệ Đảng viên đã đạt 43,75% so với lực lượng dân quân tự vệ của đơn vị; 100% các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là Đảng viên, trong đó có 01 đồng chí là Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 01 đồng chí là phó bí thư Đảng ủy. Các đồng chí dân quân tự vệ của đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao, phát huy tốt vai trò gương mẫu chấp hành, vận động gia đình, người thân, nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương; trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của đơn vị, góp phần ổn định và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở cơ sở.

Lực lượng dân quân tự vệ  Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tại buổi huấn luyện

Hàng năm, thông qua việc xây dựng Kế hoạch lực lượng dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thường xuyên rà soát lực lượng, nắm chắc lực lượng dự bị động viên; phổ biến các quy định pháp luật, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và cử lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện theo đúng kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự thành phố vì vậy 100% đồng chí tham gia huấn luyện đều đạt chất lượng khá, nhiều đồng chí đạt loại giỏi. Vào các ngày lễ lớn của đất nước, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu theo đúng kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự thành phố, đồng thời báo cáo đầy đủ về tình hình trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Ngoài ra, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của đơn vị và vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua các hoạt động của các tổ chức đoàn thể, qua trang Website của ngành để tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước về tình hình quân sự của thế giới và trong nước, các hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; chế độ, chính sách về quân đội…. Thông qua các hoạt động này đã góp phần cho các cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị nắm chắc và hiểu được các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức tinh thần cảnh giác cách mạng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở đơn vị.


Nữ chiến sỹ  dân quân tự vệ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tập bắn

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng gặp không ít khó khăn như văn bản hướng dẫn về dân quân tự vệ còn chưa đồng bộ, chưa thống nhất; việc huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ của đơn vị còn ít; trang bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ của đơn vị còn thiếu. Một số đồng chí trong lực lượng dân quân tự vệ của đơn vị chưa nắm chắc được tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vì vậy trong quá trình huấn luyện còn lơ là, chểnh mảng.

Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đáp ứng được yêu cầu hiện nay, chúng ta cần thực hiện những giải pháp sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo trong việc tổ chức xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Đây là nguyên tắc có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả tổ chức xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ. Tăng cường giáo dục, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trọng tâm là các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cán bộ, Kiểm sát viên để giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên hiểu rõ hơn về các quy định của Đảng, Nhà nước hiện nay về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Lực lượng dân quân tự vệ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh trực sẵn sàng chiến đấu

Hai là, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần tích cực nghiên cứu, tổ chức xây dựng dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh của Tổ quốc, cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự thành phố, với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó, Ban chỉ huy quân sự Viện kiểm sát tỉnh cần đề ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và tổ chức xây dựng dân quân tự vệ theo đúng quy định.

Ba là, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần đầu tư hơn nữa về trang bị, công cụ hỗ trợ; chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ. Việc trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ; chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ sẽ tạo điều kiện cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện đáp ứng nhiệm vụ đã đề ra.

Bốn là, lực lượng dân quân tự vệ của đơn vị cần nghiên cứu và nắm chắc chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” để từ đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Ngô Văn Thắng - Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Khiếu tố